LİNK LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ ve ÇEREZ POLİTİKASI

İş bu Bilgilendirme ve Aydınlatma Bildirim Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile düzenlenen gerçek kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ve aktarılması kapsamında tanzim edilmiş olup KVKK kapsamında, Link Lojistik Hizmetleri A.Ş. (“LİNK”) ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir.  

Sizlere ait kişisel verilerin güvenliği LİNK için büyük önem arz etmekte olup, kişisel verileriniz mevzuatın belirlediği koşullara uygun olarak, mümkün olan en güvenli şekilde ve hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle, mevzuata uygun koşullarda saklanacaktır.  

 1. Veri Sorumlusu ve Veri Temsilcisi 

KVKK uyarınca kişisel verileriniz; “Veri Sorumlusu” olarak LİNK tarafından aşağıdaki açıklamalar kapsamında işlenebilecektir.  

 2. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşlenebileceği 

LİNK tarafından toplanan kişisel verileriniz, LİNK ile iş ilişkisi içerisinde olan her türlü gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, güncellemeler ile ilgili bilgilendirme yapabilmek, tarafınızla yapılacak sözleşmelerin düzenlenmesi ve ifa edilmesi ile kanuni yükümlülüklerin hatırlatılması ve yerine getirilmesi, çeşitli gemi işletmeciliği ve gemi donatımı faaliyetleri, gemi acenteleri ile olan ilişkiler çerçevesinde yürütülen faaliyetler, seyahat firmaları ile olan ilişkiler, ulusal ve uluslararası mevzuatlar gereğince, yerel otoriteler, bayrak devleti ve liman devleti ile yürütülen prosedürler, çalışılacak bankalar, sigorta firmaları, taşeron fimalar ve tedarik firmalarının hizmetleri gereği yürütülen faaliyetler, gemi klas kuruluşları ve işletmemizin temel hedefleri doğrultusunda emniyetli ve kaliteli bir gemi işletmeciliği faaliyetinin sunulması, amacı ile KKVK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşulları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir.   

 3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler ve Aktarılma Amaçları 

LİNK tarafından toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, net ve meşru amaçlar için işlenen, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir. Ayrıca, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu bildirimin (2) maddesi başlığı altında sayılan amaçlarla sınırlı olarak, dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, LİNK tarafından hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara, LİNK’in bağlı şirketleri, danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortakları diğer grup şirketlerine, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerine veya alt yüklenicilerine aktarabilir. LİNK, kişisel verilerinizi, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.  

 4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, LİNK tarafından değişik yollardan; LİNK’in merkezi, acenteleri, diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla elde edilebilir. Kişisel verileriniz KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir. Kişisel Verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır.  

 5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız 

 Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle LİNK’e iletmeniz halinde, LİNK talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,  

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

KVKK’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.  

 KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak LİNK’e iletebilirsiniz. KVKK’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi ekteki (EK) formu doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını LİNK’e hitaben “Cevizli Mah. Tansel Cad. No:12-18/43 Maltepe İstanbul” adresine kimliğinizi gösteren belgeler ile bizzat elden iletebilir veya Noter kanalıyla gönderebilirsiniz.  

LİNK’in KVKK’unda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.  

EK – LİNK LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. BAŞVURU FORMU 

 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Veri Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmış olup, aynı kanun kapsamında veri sorumlusu olan LİNK’e bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak LİNK’e yapılacak başvuruların, işbu formun çıktısı alınarak elden kimlik teyitli veya noter vasıtasıyla iletilmesi gerekmektedir.  

Başvuru Adresi: Cevizli Mah. Tansel Cad. No:12-18/43 Maltepe İstanbul 

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi: Zarfa üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılmalıdır.  

LİNK’e iletilmiş olan başvurularınız, KVKK’nun 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVKK’nun 13. maddesi gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.  

A. Başvuru yapan kişinin iletişim bilgileri:

Ad :  

Soyad :  

T.C Kimlik No :  

Telefon No :  

E-posta :  

Adres :  

 

 B. Lütfen LİNK ile olan ilişkinizi belirtiniz.  

MÜŞTERİ  
İŞ ORTAĞI  
ÇALIŞAN  
İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNAN  
HİSSEDAR  
DİĞER  

 

C.Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:  

 

 

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz: 

E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.   
Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname gerekmektedir.)  

İşbu başvuru formu,  ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, LİNK tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili başvurunuza doğru, eksiksiz ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için LİNK ek evrak (Kimlik belgesi veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde LİNK, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. LİNK, KVKK’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu formda değişiklik yapma hakkı saklıdır. 

 

Kişisel Veri Sahibi Adı Soyadı : 

Başvuru Tarihi : 

İmza :  

 

ÇEREZ POLİTİKASI 

 1. GENEL

Link Lojistik Hizmetleri A.Ş. (“LİNK”, “biz” ya da “Şirket”) olarak https://www.linklogistics.com.tr adresinde yer alan internet sitemize (“İnternet Sitesi”), mobil uygulamalarımıza, elektronik platformlarımıza ve diğer uygulamalarımıza ve size gönderdiğimizelektronik posta iletilerine veya reklamlara erişim sırasında kullandığınız bilgisayar, cep telefonu, tablet ve benzeri cihazlarınıza belirli verilerin kaydedilmesini ve toplanmasını sağlayan çerez veya piksel tag, flash cookies ve web işaretçileri gibi teknolojiler kullanabiliriz. İşbu Çerez Politikası’nda (“Politika”) LİNK tarafından kullanılabilecek çerez ve benzeri teknolojileri ifade etmek üzere “çerez” ifadesi kullanılmıştır. Çerezler aracılığı ile kullanıcıların kişisel verilerinin toplanması mümkün olmakla birlikte, çerezler aracılığıyla toplanan her türlü veri kişisel veri niteliği taşımayabilir. Çerezler aracılığıyla elde edilen verilerin Türk hukuku çerçevesinde kişisel veri niteliğinde olması halinde Politika, İnternet Sitesi Aydınlatma Metni’nin ekini oluşturmaktadır. Bu kapsamda, kişisel verilerinizin nasıl işlenebileceği ve bu kapsamdaki haklarınızı nasıl kullanabileceğiniz hakkında bilgi edinmek için İnternet Sitesi Aydınlatma Metni’ni de okumanızı tavsiye ederiz. 

 1. ÇEREZ NEDİR?

Çerezler, tarayıcılar içerisinde bilgisayarın sabit diskinde saklanan küçük bilgilerdir. Ziyaret edilen internet sitesinin kullanılması esnasında ziyaretçilere kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak ve sunulan hizmetleri geliştirmek, deneyimleri iyileştirmek için kullanılır. Bir internet sitesi içerisinde gezinirken kullanım kolaylığına katkıda bulunabilir. 

 1. ÇEREZ TÜRLERİ

Çerezler süre bakımından veya ait oldukları alan adına göre kategorize edilebilmektedir. 

 1. Çerezler, süre bakımından sınıflandırılmaları durumunda, “oturum çerezleri” ve “kalıcı

çerezler” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır: 

 1. a) Oturum çerezleri: Oturum çerezleri, İnternet Sitesinin veya Şirket’in diğer uygulama veya ortamlarının ziyaret edildiği her bir oturumda kullanılır ve Siteden veya uygulamadan çıkılmasıyla birlikte kendiliğinden silinirler. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretin sürekliliğini ve güvenliliğini sağlamaktır. 
 2. b) Kalıcı çerezler: Kalıcı çerezler, önceden belirlenen sabit bir süre boyunca erişim sırasında

kullanıcı tarafından kullanılan bilgisayar veya diğer cihazlara kaydedilir ve oturum veya uygulama kapandığında kendiliğinden silinmez. Kalıcı çerezler birden fazla oturumda kim olduğunuzu hatırlamamız gerektiğinde kullanılır. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilere daha hızlı ve iyi bir hizmet sunarak site işlevselliğini arttırmaktır. 

 1. Çerezler ait oldukları alan adına (domain) göre sınıflandırılmaları durumunda ise ilişkili taraf çerezi ve üçüncü kişi çerezi olmak üzere ikiye ayrılır: 
 2. a) İlişkili taraf çerezi: İlişkili taraf çerezleri, ziyaret edilen alan tarafından internet sitesine yerleştirilen ve sadece bu site tarafından okunabilen çerezleri ifade eder. 
 3. b) Üçüncü kişi çerezi: Üçüncü kişi çerezleri, ziyaret edilen farklı bir alan tarafından yerleştirilen çerezleri ifade eder. Ziyaret edilen alan dışındaki kişilerin, ziyaret edilen alan üzerinden kullanıcı cihazına çerez yerleştirmeleri durumunda üçüncü kişi çerezi söz konusudur. 
 4. ÇEREZLERİN KULLANIM AMAÇLARI

LİNK olarak, internet sitelerimizde, platformlarımızda, uygulamalarımızda, reklam ve iletilerimizde kullandığımız çerezlerden, aşağıda belirtilen amaçlar ile faydalanabilmekteyiz: 

 1. Operasyonel amaçlı kullanımlar: İnternet sitelerimizin, platformlarımızın, uygulamalarımızın veya hizmetlerimizin denetim ve güvenliği için gerekli görülen çerezleri kullanabiliriz. Operasyonel amaçlar için kullanılan çerezlere örnek olarak internet sitesi, uygulama ve platformlarda yer alan fonksiyonlardan yararlanılmasına olanak tanıyan teknolojiler ile bu mecralardaki düzensiz davranışları tespit etmek için kullanılan çerezler gösterilebilir. 
 2. İşlevselliğe yönelik kullanımlar: İnternet sitelerimizin, platformlarımızın, uygulamalarımızın veya hizmetlerimizin kullanımını kolaylaştırmak veya bunları kullanıcılarımız için özelleştirmek amacıyla gerekli çerezleri kullanabiliriz. İşlevsellik amacıyla kullanan çerezlere, kullanıcı bilgilerini ve tercihlerini hatırlamamızı sağlayan teknolojiler örnek gösterilebilir. 
 3. Performansa yönelik kullanımlar: İnternet sitelerimize, platformlarımıza, uygulamalarımıza veya hizmetlerimize ilişkin performansın artırılması ve ölçülmesi amacıyla da gerekli çerezleri kullanabiliriz. Bu amaçla kullanılan çerezlere örnek olarak; kullanıcıların internet sitelerimizi, uygulamalarımızı, platformlarımızı ve hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamamızı ve kullanıcı davranışlarını analiz etmemizi sağlayan çerezler ile gönderdiğimiz iletiler ile etkileşime geçilip geçilmediğini anlamamıza imkân veren teknolojiler gösterilebilir. 
 4. Reklam amaçlı kullanımlar: Şirket’e veya üçüncü kişilere ait internet sitesi, platform ve uygulamalar üzerinden, kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik reklam ve benzeri içerikleri iletmek amacı ile ilişkili taraf çerezleri ve üçüncü kişi çerezleri kullanabiliriz. Reklam amaçlı kullanımlara örnek olarak, reklamların etkinliğini ölçen çerezler ile belirli bir reklama tıklanıp tıklanmadığını veya reklamın kaç kere görüntülendiğini gösteren çerezler gösterilebilir.
 5. ÇEREZLERİ REDDETME VE SİLME

Çoğu tarayıcı varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Ancak, kullanıcılar diledikleri zaman tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezleri reddedebilir veya silebilir. Ayarların değiştirilmesi yöntemi kullanılan tarayıcıya göre değişmekte olup, çerezlerin nasıl devre dışı bırakılabileceğinin kullanılan tarayıcıya ilişkin hizmet sağlayıcıdan öğrenilmesi gerekmektedir. Genellikle aşağıda belirtilen yöntemlerle çerezleri reddedebilirsiniz: 

(i) Tarayıcınızın ayarlarını çerez aldığınızda bildirecek şekilde değiştirmek,  

(ii) Mevcut çerezleri devre dışı bırakmak, 

(iii) Tarayıcınızı otomatik olarak çerezleri reddedecek şekilde ayarlamak. 

Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda internet sitelerimiz, uygulamalarımız, 

platformlarımız veya hizmetlerimizin bazı özelliklerinden yararlanmanızın mümkün olmayabileceğini belirtmek isteriz. 

Tarayıcınızın ayarlarını aşağıdaki tablodan ilgili link’e tıklayarak değiştirebilirsiniz. 

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95417?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr 
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d 
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectslug=Cookies&redirectlocale=en-US 
Opera  https://security.opera.com/  
Safari https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac  
Microsoft Edge  https://support.microsoft.com/tr-tr/topic/tan%C4%B1mlama-bilgilerini-silme-ve-y%C3%B6netme-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d  

 

 1. YETKİLİ HİZMET SAĞLAYICILAR

LİNK olarak İnternet Sitesi, platformlarımız, uygulamalarımızın ve hizmetlerimizin yürütülmesi ve tanıtımı hususlarında tarafımızca yetkilendirilen bazı hizmet sağlayıcılardan yardım alabiliriz. Şirketimizin yetkilendirdiği bu hizmet sağlayıcılar da kullanıcıların bilgisayarına ve diğer cihazlarına çerezler ve benzeri teknolojiler (üçüncü kişi çerezleri) yerleştirebilir ve kullanıcı cihazını tespit etmeye yönelik IP adresi, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) ve cihaz tanımlayıcı gibi bilgileri toplayabilir. 

 1. LİNKTARAFINDAN KULLANILAN ÇEREZLER 

LİNK tarafından kullanılan operasyonel, işlevsel ve performansal çerezler: 

Bilgisayarınıza zarar vermez, virüs içermez. 

İnternet sitesi arayüzünün ve özelliklerinin arzu edildiği gibi kullanılması için zorunludur. 

İnternet sitesinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamamızı sağlayarak, istatistiki verileri bir araya getirmemize ve bu veriler doğrultusunda içerik geliştirmemize yardımcı olur. 

Gelecekte bulunacağınız ziyaretler sırasındaki faaliyetleri hızlandırmanızı sağlar. 

Hiçbir koşulda kimliğinizi tanımlayabileceğimiz verileri toplamaz, saklamaz ve işlememizi sağlamaz, kişisel veri niteliği taşımaz. 

Hedefleme ve reklamcılık çerezleri ise reklamları kişiselleştirmek ve site trafiğini analiz etmek amacıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz kapsamında ve gerekli hukuki taahhütleri alınmış olarak kullanılmaktadır. 

Aşağıdaki tabloda LİNK tarafından kullanılan çerezleri ve çerezin kullanım amacına ilişkin bilgiyi bulabilirsiniz. 

ÇEREZİN ADI ÇEREZİN AMACI 

Google Analytics: 

Ziyaretçilerin; 

İnternet Sitesi’ne ulaşmalarını sağlan linkleri, 

Sayılarını ve İnternet Sitesi’nde bulunduğu alanlara göre dağılımını, 

İnternet Sitesi’nde ilgilendikleri sekmeleri ve geçirdiği zamanı belirleme amacıyla kullanılan bir çerez çeşididir. 

 1. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTE, ÜRÜN VE HİZMETLER

İnternet sitelerimiz, platformlarımız veya uygulamalarımız üçüncü kişilere ait internet siteleri, ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait çerez ve gizlilik politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait sitelerin LİNK’ten bağımsız olduğu ve LİNK’in üçüncü kişilerin çerez ve gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığının farkında olunmalıdır. Link verilen internet sitelerinin ziyaret edilmesi durumunda, bu sitelere ait çerez ve gizlilik politikalarının okunmasını tavsiye etmekteyiz.